Tuesday, January 14, 2014

आयुष्याचा अर्थ नवा - डॉ. विजय पांढरीपांडे

                 विविध नात्यागोत्यांचे पदर साध्या, सोप्या, प्रवाही भाषेत उलगडून दाखविण्याचे कसब डॉ. विजय पांढरीपांडे यांच्या कथातून प्रामुख्याने जाणवते.

                शहरी मध्यमवर्गीय माणसांच्या सुखदु:खांना हळुवार स्पर्श करणारे हे लेखन, शिकवणीचा किंवा उपदेशाचा कसलाही आव न आणतादेखील "आयुष्याचा नवा अर्थ" कुणालाही पटेल अशा सरळ भाषेत सहज सांगून जाते. सामाजिक, कौटुंबिक समस्यांची उकल करताना वाचता वाचता आपल्यालाही विचार करायला लावते. हा लेखक कथा ’लिहित’ नाही, तर तो वाचकांशी थेट संवाद साधतो.

                 शैक्षणिक, वैज्ञानिक क्षेत्रातील समर्थ अनुभवामुळे या लेखनाला एक वेगळे परिमाण लाभल्याचे प्रकर्षाने जाणवते.


वाचण्यासाठी : http://www.sahityasampada.com

No comments:

Post a Comment